VÝROBCOVIA A DISTRIBÚTORI TEXTILU POZOR.

Od roku 2025 sa má podľa smernice o odpade v krajinách EÚ povinne uplatňovať triedený zber textilného odpadu. Ministerstvo životného prostredia SR podľa verejne dostupných informácií zvažuje zahrnúť už od roku 2024 výrobcov, distribútorov a predajcov oblečenia, obuvi a výrobkov z textílii do systému tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Uvedené bude predstavovať povinnosť výrobcov, distribútorov a predajcov textilu financovať zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov z textilu.

KOHO SA ZMENY TÝKAJÚ

 • Všetkých výrobcov textilu (t.j. oblečenia, obuvi a doplnkov) a výrobcov výrobkov z textílii a kože
 • Všetkých, kto textil a výrobky z textílií dováža, distribuuje a predáva, či už ako maloobchod alebo veľkoobchod
 • Teda každého, kto uvádza textil a výrobky z textílií na slovenský trh

ČO PRINÁŠAJÚ ZMENY

 • Povinnosť financovať celý životný cyklus textilu a výrobkov z textílií vrátane financovania nakladania s odpadom z textilu
 • Vznik celého súboru nových administratívnych povinností spojených s textilnými výrobkami, ich zaradením, kategorizáciou, evidenciou, vykazovaním voči štátu a podobne
 • Vznik nových výdavkov v súvislosti s budúcim zberom, triedením, spracovaním a zhodnocovaním textilného odpadu
 • Nový systém triedeného zberu a recyklácie majú financovať výrobcovia a distribútori, ktorí uvádzajú textil na trh
 • Povinnosti dôsledného ekodizajnu textilu a výrobkov z textílií

PREČO SME ZALOŽILI ZDRUŽENIE

 • Vzhľadom na ciele stanovené Európskou úniou v oblasti odpadového hospodárstva by mali podnikatelia začať počítať s tým, že textilný odpad bude regulovaný intenzívnejšie a že im pribudnú čoskoro nové povinnosti a výdavky
 • Založili sme preto združenie Asociácia výrobcov a distribútorov textilu (AVDTEX), ktorého cieľom bude hájiť záujmy všetkých výrobcov, distribútorov a predajcov textilu a výrobkov z textílií a kože v súvislosti s touto prichádzajúcou legislatívnou zmenou
 • AVDTEX bude vhodnou platformou na presadzovanie záujmov firiem a podnikateľov v textilnom priemysle
 • Zároveň bude protiváhou proti silnému trendu na prenesenie celej zodpovednosti za financovanie výlučne na výrobcov, distribútorov a predajcov textilu

CIEĽ ZDRUŽENIA

 • Nastavenie čo najvhodnejšej a najtransparentnejšej právnej úpravy v prospech výrobcov, distribútorov a predajcov textilu, napr. vo vzťahu k ekodizajnu a financovaniu triedeného zberu textilu
 • Nastavenie čo najlepšej formy a podmienok na zber, triedenie a recykláciu textilu
 • Zabezpečenie kontroly nad textilnými surovinami v prípade povinnosti spolufinancovania ich zberu a zhodnotenia
 • Vytvorenie platformy pre výrobcov a distribútorov na pomenovanie problémov z praxe a spoločnú diskusiu výrobcov a distribútorov k návrhu riešení

ČO ZDRUŽENIE PONÚKA

 • Medzinárodné skúsenosti z oblasti systémov starostlivosti o výrobcov ako i strategické legislatívne skúsenosti z tvorby podobných politík
 • Skúsenosti s B2B spätným zberom aj mimo rozšírenej zodpovednosti výrobcov a so všetkými formami nakladania s odpadmi
 • Skúsenosti s tvorbou legislatívnych podmienok pre ekodizajn výrobkov
 • Možnosť zaviesť dobrovoľný zber textilných výrobkov už v predstihu ako bude schválená príslušná legislatíva
 • Možnosť podieľať sa na tvorbe nadchádzajúcej legislatívy v oblasti nakladania s textilným odpadom
 • Hájenie záujmov výrobcov a distribútorov bez ohľadu na výsledok legislatívneho procesu
 • Transparentnosť a otvorenosť
 • Členstvo v združení – aktívne alebo pasívne
 • Možnosť účasti v orgánoch združenia ako je správna rada alebo dozorná rada

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE

Asociácia výrobcov a distribútorov textilu,
so sídlom Polianky 3628/7F,
841 01 Bratislava-Dúbravka,
Slovenská republika

IČO: 54762014,
zapísaného v registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2022/121874.